Stockbreuken, prijsstijgingen & schaarste aan grondstoffen treffen Belgische markt. Lees meer & voorkom verrassingen »

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

 • Afwerkingshop / Parachevementshop
 • Vaartdijk 71
 • 3018 Leuven
 • T: +32 (0)479 79 70 70
 • Mail: info@afwerkingshop.be
 • Ondernemingsnummer: 0400.953.260
 • BTW-nummer: BE 0400 953 260

Afwerkingshop is onderdeel van SFIC – Jans Building Distribution NV, Lummense Kiezel 78 te BE 3510 Kermt.

Klantenservice

Afwerkingshop is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 u via +32 (0)479 79 70 70 of via info@afwerkingshop.be . Wij helpen u graag verder met al uw vragen.

Activiteit

Afwerkingshop.be is een online shop voor al uw scheidingswanden, gipskarton plafonds, zwevende vloerelementen, isolatiemateriaal en andere afwerkmaterialen.

Gedragscode

Als lid van BeCommerce onderschrijven wij de bijbehorende gedragscode. Klik hier voor ons BeCommerce certificaat.

Europees klachtenplatform (ODR)

De Europese Commissie heeft op 9 januari haar nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Deze zal effectief opengesteld worden voor ondernemingen en consumenten op 15 februari 2016. http://ec.europa.eu/odr/

Wat houdt dat ODR-platform precies in?

Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten. Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

Leveringsmodaliteiten

Hieronder vindt u de 3 levermogelijkheden in België. Wij selecteren automatisch voor u de meest geschikte verzendmethode op basis van uw bestelling. Desgewenst kunt u zelf in het bestelproces kiezen om uw bestelling op hoogte laten bezorgen (kraanwerk vrachtwagen). De maximumleveringstermijn bedraagt 30 dagen tenzij onderling en schriftelijk anders overeengekomen. De consument heeft het recht de bestelling te ontbinden indien niet voldaan aan deze leveringstermijn.

 • Pakketservice: België: €6,41 incl. btw | Nederland: €7,36 incl. btw | Frankrijk/Luxemburg: €16,47 incl. btw
 • Vrachtwagen: €66,55 incl. btw (gratis vanaf €600)
 • Kraanwagen: €119,79 incl. btw (levering op hoogte)

Tarieven

Alle tarieven zijn incl. btw. Ter informatie kan u ook de tarieven excl. Btw terugvinden teneinde een correct vergelijk te kunnen maken indien gewenst.

Retourneren

In onderstaand stappenplan wordt uitgelegd hoe het retourneren bij Afwerkingshop werkt:

 1. U heeft 14 dagen herroepingsrecht. Dat betekent dat het product binnen deze 14 dagen aangemeld dient te zijn voor retournering. Voor het aanmelden van de retournering dient u contact op te nemen met onze klantenservice (+32 (0)479 79 70 70 of info@afwerkingshop.be).
 2. Vervolgens analyseren wij uw aanvraag en kijken samen met u naar de beste oplossing.
 3. Indien het product geretourneerd kan worden, kunt u kiezen om het pakket via een eigen pakketdienst terug te sturen of u kunt direct een afspraak maken met onze eigen logistieke dienst om het product op te halen. 
 4. De retourkosten zijn gelijk aan de verzendkosten en ter uwe laste. Via Afwerkingshop betaalt u voor een vrachtwagen €66,55 incl. btw en een kraanwagen €119,79 incl. btw. Pakketdienst is altijd zelf te bewerkstelligen.
 5. Op het moment dat wij de retour hebben ontvangen, wordt deze gecontroleerd en (indien in orde) akkoord gegeven.

Let op:

 • Indien na retournering het totale orderbedrag onder de kortingsvoorwaarden uitkomt, vervalt de initiële korting die voor uw bestelling werd verrekend.
 • Indien na retournering het totale orderbedrag onder de francovoorwaarden uitkomt, vervalt de gratis verzending en zullen wij de transportkosten in rekening brengen die horen bij uw verzendlocatie en orderwaarde.

Download hier het herroepingsformulier.

Voorwaarden retourbeleid

Het Afwerkingshop retourbeleid is van toepassing op alle goederen aangekocht via de website behalve maatwerk en specifieke bestellingen in overeenstemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden. d.w.z. op alle goederen die verkeerd zijn geleverd, die onvolledig, beschadigd of gebrekkig zijn, of als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht conform onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 1. 1. Het product dient binnen de herroepingsrecht van 14 dagen aangemeld te zijn voor retournering en geretourneerd worden. De 14 dagen gaan in vanaf de dag na ontvangst van ons product. Aanmelden dient te worden gedaan bij onze klantenservice (+32 (0)479 79 70 70 of info@afwerkingshop.be). De retournering wordt al dan niet door de helpdesk geaccepteerd.
 2. 2. Het product dient in de originele verpakking te worden geretourneerd, compleet met eventuele accessoires, kaartjes, echtheidslabels, verpakkingsmateriaal en instructieboekjes.
 3. 3. De factuur (of een kopie hiervan) dient te worden toegevoegd.
 4. 4. Het product dient op eigen kosten te worden geretourneerd. Hierin heeft u twee mogelijkheden (5 & 6).
 5. 5. Indien het om een groot en/of zwaar product gaat kan er met onze helpdesk een ophaalafspraak worden gemaakt zodat het product wordt opgehaald en geretourneerd. De kosten zijn voor de koper en worden bepaald afhankelijk van het transportmiddel.
 6. 6. Andere producten kunnen bij de bekende pakketdiensten worden aangemeld voor retournering.
 7. 7. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte retourstukken.

Alle goederen zullen na retournering worden geïnspecteerd en worden, indien voldaan aan de retourvoorwaarden, geaccepteerd.

De klant is gehouden om de goederen bij hun afhaling (of bij levering) te controleren. De goederen reizen op eigen risico van de geadresseerde en worden goedgekeurd op de laadplaats, ook indien de levering franco gebeurt. Geen enkele klacht zal worden aanvaard na het verstrijken van een termijn van acht dagen ingaand op de dag van de lading. Eventuele klachten moeten per aangetekende brief via de post worden verzonden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vervangen van eventuele defecten goederen binnen redelijke termijn. 

Afwerkingshop beroept zich niet op wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht.

Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Voorwaarden

 1. 1. Bij het overmaken van zijn bestellingen verbindt elke koper zich aan onze algemene voorwaarden en ziet af de zijne te doen gelden. Behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijkingen, zijn hierna vermelde clausules van toepassing op alle overeenkomsten die door Afwerkingshop (onderdeel van Jans Building Distribution N.V.) worden afgesloten. De toepasselijke prijzen en tarieven zijn deze welke van kracht zijn op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon. Reclamaties in te dienen binnen acht dagen na factuurdatum.
 2. 2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden de betalingen kontant en zonder korting. De verkochte goederen blijven eigendom van Afwerkingshop (onderdeel van Jans Building Distribution N.V.) tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn echter overgedragen tot de koper vanaf de goederen de magazijnen verlaten hebben. Voor online betalingen maakt Afwerkingshop gebruik van SIX Payment Services van Worldline.
 3. 3. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 4. 4. Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% op jaarbasis worden berekend op het geheel van de opeisbare schuld, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling, waarbij elke begonnen maand in zijn totaliteit verschuldigd is. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het onbetaalde saldo, met een minimum van 50 €, bij wijze van schadeloosstelling voor de niet- of laattijdige betaling.
 5. 5. Ingeval de koper voor welke reden ook, nalaat een rekening te voldoen op de gestelde vervaldag, termijn en uitstel verzoekt bij één zijner schuldeisers, een gerechtelijke of extra gerechtelijk concordaat aanvraagt, het voorwerp van inbeslagneming uitmaakt, zijn handtekening laat protesteren of wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal hij in volle recht en zonder ingebrekestelling, het voordeel verliezen van de termijn die eventueel wordt toegekend voor al de gedane leveringen. Al de rekeningen met betrekking op deze leveringen zouden onmiddellijk invorderbaar worden. In dat geval worden alle niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In dergelijke gevallen behouden wij het recht, hetzij alle waarborgen van betaling welke wij nuttig achten te eisen, hetzij het lopende contract te beschouwen als van rechtswege ontbonden, geheel of gedeeltelijk, door middel van een per post aangetekend schrijven de koper onze beslissing te laten kennen; dit alles zonder vermindering van onze rechten om algehele vergoeding te eisen voor schade.
 6. 6. De klant is gehouden om de goederen bij hun afhaling (of bij levering) te controleren. De goederen reizen op eigen risico van de geadresseerde en worden goedgekeurd op de laadplaats, ook indien de levering franco gebeurt. Geen enkele klacht zal worden aanvaard na het verstrijken van een termijn van acht dagen ingaand op de dag van de lading. Eventuele klachten moeten per aangetekende brief via de post worden verzonden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vervangen van eventuele defecten goederen binnen redelijke termijn.
 7. 7. Preventie namaak: Afwerkingshop.be biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.
 8. 8. Prijzen voor franco levering aan de werf gelden voor volledige vrachten, te lossen op een plaats die voor onze voertuigen gemakkelijk bereikbaar is. De bestemmeling moet de waren helpen lossen.
 9. 9. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn de opgegeven leveringstermijnen enkel informatief en niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot een boete, een vergoeding, een contractbreuk of een weigering van ontvangst van goederen.
 10. 10. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze offertes slechts acht dagen geldig en binnen de drie maanden uitvoerbaar na ontvangst door ons van uw akkoord.
 11. 11. Bestellingen die ons door tussenkomst van onze agenten worden overgemaakt kunnen slechts als aanvaard worden beschouwd na onze schriftelijke goedkeuring.
 12. 12. Elke bestelling zal vast en definitief zijn vanaf de ondertekening van een bestelbon door de klant in de vereiste vorm. Een voorschot van 30% voor “standaard” goederen en 50% voor goederen “op maat” mag gevraagd worden. Het niet betalen van het voorschot geeft aan de koper geen toelating zich aan de aankoop te onttrekken en de overeengekomen prijs niet te betalen.
 13. 13. Afwerkingshop (onderdeel van Jans Buiding Distribution N.V.) waarborgt de goederen niet. Enkel de waarborgen van de producenten van de producten zijn geldig.
 14. 14. Wij aanvaarden nooit enige verantwoordelijkheid voor werken die met onze materialen zijn uitgevoerd na verwerking van deze door koper of tussenpersoon.
 15. 15. Behalve  voor goederen  ‘‘op  maat’’ en specifieke bestellingen, zullen de goederen  kunnen  worden  geruild  bij de verkoper binnen de 30 dagen vanaf hun afhaling of levering. De omruiling zal slechts worden aanvaard als de goederen worden  teruggegeven in hun oorspronkelijke staat en verpakking, vergezeld van de desbetreffende originele factuur. Bij elke omruiling zal 20% van de verkoopwaarde van de goederen worden ingehouden ten titel van gemaakte omruilingskosten, desgevallend te vermeerderen met vrachtkosten.
 16. 16. Voor de afhalingen, is de klant zelf verantwoordelijk voor het zekeren en het gewicht van zijn lading. Bij overwicht of verlies van lading is Afwerkingshop (onderdeel van Jans Building Distribution N.V.) niet verantwoordelijk. Voor eigen veiligheid zijn kinderen niet toegelaten in de magazijnen of op buitenterreinen.
 17. 17. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar de exclusieve keuze van de verkoper, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat zou ontstaan betreffende de uitvoering of interpretatie van onze verkoopsvoorwaarden.

Download hier onze Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden worden ook per email verstuurd na het plaatsen van een bestelling (in de orderbevestiging).