Let op: in verband met het bouwverlof zijn er enkele aanpassingen. Lees hier meer over de wijzigingen tijdens het bouwverlof

Algemene verkoopvoorwaarden

Français: Conditions générales de vente | English: General conditions of sale

1. Toepassingsgebied

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van producten van Afwerkingshop, hetzij rechtstreeks via de webshop www.afwerkingshop.be, hetzij via e-mail info@afwerkingshop.be.

 1. 1.1. Elke online verkoop veronderstelt de aanvaarding van onderstaande algemene voorwaarden.
 2. 1.2. Alvorens een verkoop via de webshop van Afwerkingshop kan plaatsvinden, wordt de koper verzocht om zijn akkoord met onderstaande algemene voorwaarden te bevestigen door het daartoe voorziene vakje aan te vinken. De algemene voorwaarden worden de koper op dat moment ter beschikking gesteld via een hyperlink. Bij het openen van de hyperlink krijgt de koper de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden te downloaden, op te slaan en/of af te drukken. Door vervolgens de bestelknop aan te klikken, verklaart de koper kennis te hebben genomen van onderstaande algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.
 3. 1.3. Indien de verkoop van producten via e-mail geschiedt, ontvangt de koper van Afwerkingshop een kopie van de huidige algemene voorwaarden op het moment dat de offerte wordt overgemaakt aan de koper. Het akkoord van de koper met de offerte veronderstelt het uitdrukkelijk akkoord van de koper met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 4. 1.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan er niet worden afgeweken van deze algemene voorwaarden. Eventuele andersluidende algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper kunnen dan ook niet van toepassing zijn.
 5. 1.5. Afwerkingshop behoudt zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie van de algemene voorwaarden kan door de koper worden opgevraagd bij Afwerkingshop of worden geraadpleegd op de website van Afwerkingshop: www.afwerkingshop.be/klantenservice/algemene-voorwaarden.

2. Identiteit van de verkoper

 1. 2.1. De verkoper is Afwerkingshop, een onderdeel van de NV SFIC met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt, Schampbergstraat 32 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.953.260 (BTW-nummer BE 0400 953 260). U kan ons bereiken per telefoon: +32 (0)479/79.70.70, per e-mail: info@afwerkingshop.be of via het contactformulier op onze website: www.afwerkingshop.be/klantenservice/contact.

3. Hoedanigheid van de koper

 1. 3.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van het artikel 1649 bis § 2.1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer de koper, een natuurlijke persoon is die voor doeleinden handelt die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
 2. 3.2. Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 3.1, zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden eveneens integraal van toepassing, maar gelden er desgevallend enkele uitzonderingen en/of afwijkende bepalingen. Deze worden voor u opgelijst onder artikel 20.

4. Aanbod op de website van Afwerkingshop

 1. 4.1. De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt dat productie, technieken, technologie en design onderworpen zijn aan evoluties die eigen zijn aan de sector, met als gevolg dat wat betreft de aangeboden producten sommige details licht kunnen afwijken van het bestelde of afgebeelde model van het product. Deze afwijkingen mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik, zoals desgevallend voorafgaandelijk schriftelijk meegedeeld aan en aanvaard door Afwerkingshop.
 2. 4.2. Indien blijkt dat de webshop van Afwerkingshop een duidelijke fout of vergissing bevat in de daarop aangeboden producten, is Afwerkingshop niet verplicht om dergelijke aanbiedingen te honoreren. Dit geldt, voor alle duidelijkheid, eveneens voor de situaties waarin er een prijsverlaging wordt toegepast die duidelijk niet correct is.
 3. 4.3. Het aanbod van de producten op de webshop van Afwerkingshop gebeurt steeds onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de voorradigheid van het product.
 4. 4.4. Kortingsacties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld.
 5. 4.5. Tijdens de periode die in het aanbod op de webshop wordt vermeld, wijzigen de prijzen van de aangeboden producten niet, behoudens prijswijzigingen die louter het gevolg zijn van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen, aanslagen en/of heffingen vanuit de overheid.
 6. 4.6. Het kan voorkomen dat bepaalde producten worden aangeboden tegen een bepaalde prijs, doch dat deze prijsaanbieding slechts zeer kort geldig is in de tijd. Dat komt omdat bepaalde producten onderhevig zijn aan zeer sterke prijsschommelingen op de markt en Afwerkingshop haar prijzen daaraan dient aan te passen.

5. Aanvraag offerte en/of gebruik van een calculator

Afwerkingshop voorziet in de mogelijkheid om geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte aan te vragen. Het volstaat daartoe dat de geïnteresseerde koper ofwel per e-mail of per telefoon contact opneemt met Afwerkingshop, ofwel zijn contactgegevens invult op de website www.afwerkingshop.be/klantenservice/aanvraag-offerte, waarna Afwerkingshop op haar beurt contact zal opnemen om de offerte zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke benodigdheden van de koper.

 1. 5.1. Elke offerte is in elk geval steeds beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen.
 2. 5.2. Alle offertes van Afwerkingshop worden schriftelijk meegedeeld en gelden slechts voor de duur die daarop wordt vermeld, bij gebreke waaraan de duur wordt bepaald op 8 dagen. Aangezien bepaalde producten onderhevig zijn aan sterke prijsschommelingen op de markt, behoudt Afwerkingshop zich het recht voor om de geldigheidsduur van haar offertes desgevallend sterk te beperken in de tijd.
 3. 5.3. Het aanbod in de offerte gebeurt steeds onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de voorradigheid van het product.
 4. 5.4. Indien de koper finaal beslist om slechts een gedeelte van de in de offerte opgenomen producten te bestellen, heeft Afwerkingshop het recht om deze bestelling te weigeren of om de prijzen, zoals opgenomen in deze offerte, te herzien.
 5. 5.5. Indien Afwerkingshop door de koper wordt verzocht om een offerte op te maken voor een specifieke klus, zal Afwerkingshop redelijke inspanningen leveren om haar offerte zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke benodigdheden van de koper. Dit betreft echter geen resultaatsverbintenis. De offerte van Afwerkingshop betreft dan ook louter een inschatting van de benodigdheden op basis van de gegevens die aan haar werden overgemaakt door de koper. Elk advies dat Afwerkingshop dienaangaande desgevallend zou uitbrengen ten aanzien van de koper, dient als niet-bindend en geheel vrijblijvend te worden begrepen. Het is de koper zelf die volledig verantwoordelijk is voor zijn bestelling.
 6. 5.6. Ook het gebruik van een calculator die Afwerkingshop ter beschikking zou stellen, creëert geen resultaatsverbintenis voor Afwerkingshop. De door de calculator berekende hoeveelheden zijn louter indicatieve hoeveelheden. Het is de koper zelf die volledig verantwoordelijk is voor zijn bestelling.
 7. 5.7. Kortingsacties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld.
 8. 5.8. Tijdens de periode die in de offerte wordt vermeld, wijzigen de prijzen van de aangeboden producten niet, behoudens prijswijzigingen die louter het gevolg zijn van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen, aanslagen en/of heffingen vanuit de overheid.

6. Bestelling en betaling

De koper beschikt over de mogelijkheid om via de website www.afwerkingshop.be van Afwerkingshop producten in zijn winkelmandje te plaatsen, dit zonder kosten en zonder aankoopverplichting. Indien de koper wenst over te gaan tot de aankoop van de door hem geselecteerde producten in zijn winkelmandje, klikt hij op de voorziene bestelknop. Aan de hand van de door de koper verstrekte contact-, leverings- en facturatiegegevens en de door de koper gekozen verzendmethode berekent Afwerkingshop de totale prijs van de producten, desgevallend inclusief de leverings- en administratiekosten. De koper krijgt vervolgens de keuze om de door hem gewenste betaalmethode te selecteren. Indien de koper zijn gewenste betaalmethode aanduidt en op de bestelknop klikt, zal hij worden doorverbonden naar de desbetreffende betaalmodule, waarop de betaling kan worden uitgevoerd en waarna de bestelling bij Afwerkingshop wordt geplaatst. Indien de koper opteert voor de betaalmethode “Betalen bij afhaling”, zullen de bestelde producten moeten worden betaald op het moment waarop deze worden afgehaald bij het geselecteerde afhaalpunt.

 1. 6.1. De koper beschikt tevens over de mogelijkheid om zijn bestelling per e-mail te plaatsen bij Afwerkingshop. Het volstaat daartoe dat de koper, na ontvangst van de offerte (zoals bedoeld in artikel 5 van de huidige algemene voorwaarden), de betalingsopdracht uitvoert die in de offerte van Afwerkingshop is opgenomen. Indien de koper er echter voor opteert om zijn bestelling te betalen bij afhaling, dient de koper zijn akkoord op de offerte en de huidige algemene voorwaarden per e-mail te bevestigen aan Afwerkingshop.
 2. 6.2. In elk van voormelde gevallen is de bestelling slechts aanvaard door Afwerkingshop indien de koper de totale prijs van de bestelling heeft betaald (voor zover niet voor de betaalmethode “Betalen bij afhaling” werd gekozen) en hiervan per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van Afwerkingshop. Zolang een bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard/bevestigd door Afwerkingshop, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Zodra de bestelling is bevestigd door Afwerkingshop, verbindt zij zich ertoe de bestelde producten te leveren, hetzij op het opgegeven leveringsadres, hetzij op het geselecteerde afhaalpunt. Afwerkingshop aanvaardt betalingen met de betaalinstrumenten zoals vermeld op de website www.afwerkingshop.be.

7. Levering

 1. 7.1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de bestelde producten beschikbaar op het geselecteerde afhaalpunt of worden zij geleverd binnen de dertig (30) dagen na de sluiting van de overeenkomst.
 2. 7.2. De transportplanner van Afwerkingshop neemt contact op met de koper om een tijdvak voor de levering te bevestigen.
 3. 7.3. Indien Afwerkingshop er niet in slaagt om de producten binnen de met de koper overeengekomen termijn te leveren, verzoekt de koper Afwerkingshop om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die, gezien de omstandigheden, passend is. Indien Afwerkingshop er alsnog niet in slaagt om de producten binnen deze aanvullende termijn te leveren, heeft de koper het recht om de overeenkomst lastens Afwerkingshop te ontbinden.
 4. 7.4. Afwerkingshop houdt zich het recht voor om de bestelde producten desgevallend in verschillende delen te leveren.
 5. 7.5. Behoudens bij afhaling op het geselecteerde afhaalpunt, levert Afwerkingshop de producten op het door de koper bij de bestelling opgegeven leveringsadres, tenzij nadien schriftelijk anders overeengekomen. Een eventuele wijziging in het leveringsadres geeft Afwerkingshop het recht om eventuele bijkomende transportkosten door te rekenen aan de koper en de overeengekomen levertermijn te verlengen.
 6. 7.6. Binnen de door de koper gekozen verzendmethode, is Afwerkingshop volledig vrij in de keuze van de manier waarop de levering/het transport plaatsvindt, de transportmiddelen die daarvoor worden aangewend en/of de transporteurs die zij daarvoor inschakelt.
 7. 7.7. Afwerkingshop selecteert automatisch de voor de koper meest geschikte verzendmethode op basis van de bestelling (per gewone koerier voor kleine bestellingen, per vrachtwagen voor grote bestellingen of per vrachtwagen met kraanwerk voor leveringen op hoogte). Desgewenst kan de koper zelf in het bestelproces kiezen om de bestelling op hoogte te laten bezorgen (vrachtwagen met kraanwerk).
 8. 7.8. Afhankelijk van het bedrag van de bestelling, de plaats van levering en de door de koper gekozen verzendmethode, rekent Afwerkingshop al dan niet bepaalde leverings-/verzendkosten, verpakkings- en/of opslagkosten aan. De koper wordt daarover geïnformeerd alvorens hij zijn bestelling plaatst.
 9. 7.9. Indien de bestelling dient te worden uitgeladen, gebeurt dit steeds voor rekening en risico van de koper.
 10. 7.10. De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen opdat de levering op het opgegeven leveringsadres en binnen het overeengekomen tijdvak veilig en op een normale manier kan plaatsvinden. Afwerkingshop kan er dan ook van uitgaan dat de bestelde producten met de gebruikelijke en eenvoudige transportmiddelen kunnen worden geleverd op het opgegeven leveringsadres. De koper verbindt zich ertoe er voor te zorgen dat de opgegeven leveringsplaats goed bereikbaar is en Afwerkingshop een voor de lossing gebruikelijke werkwijze kan toepassen. Bij een levering op hoogte zorgt de koper ervoor dat er minimaal twee personen aanwezig zijn die in staat zijn de goederen ook effectief te lossen op hoogte. De vrachtwagen heeft een minimumruimte nodig van een lengte van 15m en een breedte van 3m. Desgevallend vraagt de koper daarvoor de nodige vergunningen en/of signalisatie aan bij de betrokken gemeente of politie. Bij vragen kan de koper steeds contact opnemen met de transportplanner van Afwerkingshop.
 11. 7.11. Het risico met betrekking tot de geleverde producten gaat over op de koper op het moment van de effectieve levering, dan wel de eerste poging daartoe of bij afhaling (in dit laatste geval vanaf het ogenblik dat de producten in de magazijnen van SFIC worden opgeladen voor transport, al dan niet uitgevoerd door Afwerkingshop). Het rapport van de vervoerder in verband met de onmogelijkheid van levering (gelet op de toestand van de locatie), het gebrek aan of weigering van de inontvangstneming door de koper, geldt als bewijs van het plaatsvinden van het aanbod tot levering.
 12. 7.12. Indien de koper in gebreke blijft om de bestelde producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen leveringstijdstip en de overeengekomen leveringsplaats en de oorzaak hiervan niet te wijten is aan Afwerkingshop of aan overmacht, is Afwerkingshop gerechtigd om de (verzend)kosten van de nieuwe levering te factureren.
 13. 7.13. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsoverdracht van de bestelde producten slechts plaats na volledige betaling van de prijs (desgevallend inclusief interesten, schadebedingen en kosten). Niettegenstaande het feit dat de eigendomsoverdracht van de bestelde producten slechts overgaat op de koper na de volledige betaling ervan, is de koper zelf verantwoordelijk voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van de door hem bestelde producten, zelfs in geval van toeval of overmacht, indien de koper nalaat om de bestelde producten tijdig in ontvangst te nemen, zoals bedoeld in artikel 7.11. De eventuele herlevering van de bestelde producten op het leveringsadres van de koper geschiedt steeds op risico en kosten van de koper.

8. Prijzen en betalingsmodaliteiten

 1. 8.1. Alle prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt. De webshop van Afwerkingshop laat toe om zelf te bepalen of de prijzen inclusief, dan wel exclusief BTW worden geafficheerd.
 2. 8.2. Behoudens anders overeengekomen, worden de prijzen geacht exclusief waarborgartikelen (zoals doch niet beperkt tot: box, europallet, GKPP, …), leverings-, verpakkings- en/of opslagkosten te zijn.
 3. 8.3. Behoudens anders overeengekomen, geschieden de betalingen vooraf of contant en zonder korting. In zulk geval zullen de producten pas afgehaald of geleverd worden indien de volledige verkoopprijs (in hoofdsom en aanhorigheden) of de door Afwerkingshop voorziene voorafbetalingen werden betaald en ontvangen op de rekening van Afwerkingshop.
 4. 8.4. De integrale betaling van het totaal openstaande bedrag, gebeurt hoe dan ook uiterlijk op de vervaldag van de factuur van Afwerkingshop. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per begonnen maand verschuldigd tot op de datum van de algehele betaling en zal het verschuldigde bedrag tevens verhoogd worden met een schadebeding van 15%, met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd de eventueel bijkomende gerechtskosten en deurwaarderskosten.
 5. 8.5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de koper tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, evenals de opeisbaarheid van de nog door Afwerkingshop op te stellen facturen rekening houdend met de reeds geleverde producten en/of gemaakte kosten, zonder rekening te houden met de eventueel voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Bij niet-betaling van een factuur heeft Afwerkingshop bovendien het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te verbreken.
 6. 8.6. Betalingen van facturen worden eerst geïmputeerd op de vervallen interesten, daarna op de vervallen schadebedingen en slechts nadien op de hoofdsom van de oudste openstaande facturen. Afwerkingshop behoudt zich aldus het recht voor om inkomende betalingen eerst aan te rekenen op andere facturen die nog openstaan.

9. Herroepingsrecht

 1. 9.1. Principes
  1. 9.1.1. In overeenstemming met Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek Economisch Recht, heeft de consument-koper het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen, dit binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de bestelde producten door de consument-koper (of een door de consument-koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is) fysiek in bezit werden genomen (lees: het moment van levering), of:
   • indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt;
   • indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
   • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt.
  2. 9.1.2. In voorkomend geval stelt de consument-koper Afwerkingshop, voor het verstrijken van voormelde herroepingstermijn, op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument-koper (in overeenstemming met artikel 9.2):
   • gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt opgenomen;
   • een andere ondubbelzinnige verklaring opstellen waarin de consument-koper verklaart de overeenkomst te herroepen. In dergelijk geval, vermeldt de consument-koper alle nuttige elementen die Afwerkingshop in staat stellen om de consument-koper te identificeren (o.a. zijn naam, zijn adres, het artikelnummer van de bestelde producten, …).
  3. 9.1.3. De consument-koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen:
   • indien de producten werden geconfigureerd volgens de specificaties van de consument-koper en/of duidelijk gepersonaliseerd zijn (lees: o.a. maatwerk);
   • indien de producten voor Afwerkingshop niet meer verkoopbaar zijn omdat ze reeds werden geïnstalleerd/gebruikt;
   • indien het de levering van verzegelde goederen betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
   • indien het de levering van producten betreft die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 2. 9.2. Uitoefening van het herroepingsrecht
  1. 9.2.1. Indien de consument-koper beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij binnen de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen een schrijven, vergezeld van hetzij een ingevuld exemplaar van het modelformulier voor herroeping, hetzij vergezeld van een andere ondubbelzinnige verklaring (zoals bedoeld in artikel 9.1.2, alinea 2), sturen aan Afwerkingshop, op het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in artikel 2.1. Aangezien de consument-koper de bewijslast draagt i.v.m. de uitoefening van zijn herroepingsrecht, raadt Afwerkingshop de consument-koper aan om gebruik te maken van een aangetekende zending.
  2. 9.2.2. Afwerkingshop raadt de consument-koper evenwel aan om voorafgaandelijk aan de terugzending van de te retourneren producten zeker contact op te nemen met de helpdesk van de klantenservice van Afwerkingshop (+32 (0)479 79 70 70 of info@afwerkingshop.be). Op die manier kan er samen met de consument-koper bekeken worden of de te retourneren producten wel voor retournering in aanmerking komen o.b.v. dit artikel 9 van de algemene voorwaarden. Indien niet, vermijdt de consument-koper desgevallend alvast onnodige kosten.
  3. 9.2.3. De consument-koper brengt/verzendt de producten in originele staat, in de originele verpakking en compleet met eventuele accessoires, kaartjes, conformiteitsattesten en/of instructieboekjes naar het adres van de vestigingseenheid van Afwerkingshop en dit in elk geval niet later dan 14 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping. De factuur (of een kopie daarvan) dient tevens te worden toegevoegd.
  4. 9.2.4. De consument-koper beschikt over twee verschillende retourmogelijkheden. Indien het om een groot en/of zwaar product gaat, kan de consument-koper met de helpdesk van Afwerkingshop een ophaalafspraak maken zodat het product wordt opgehaald en geretourneerd. De kosten zijn steeds voor de consument-koper en worden bepaald afhankelijk van het transportmiddel. Andere kleine/lichte producten kunnen bij de bekende pakketdiensten worden aangemeld voor retournering op kosten van de consument-koper. Retourzendingen zijn in elk geval voor risico van de koper. Afwerkingshop is niet verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte retourstukken.
  5. 9.2.5. Alle goederen zullen na retournering door Afwerkingshop worden geïnspecteerd en worden, indien voldaan aan de in de hierboven vermelde herroepingsvoorwaarden, geaccepteerd. De consument-koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van deze producten vast te stellen. Eventuele bijkomende kosten en/of herstellingskosten zullen desgevallend aan de consument-koper aangerekend worden.
 3. 9.3. Terugbetaling
  1. 9.3.1. In geval van een correcte retournering, betaalt Afwerkingshop alle van de consument-koper ontvangen betalingen terug, inclusief, desgevallend, de initiële leverings-, verpakkings- en/of opslagkosten. Afwerkingshop betaalt daarentegen niet de bijkomende kosten terug, indien de consument-koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Afwerkingshop aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.
  2. 9.3.2. De terugbetaling zal zonder onredelijke vertraging uitgevoerd worden en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop Afwerkingshop werd geïnformeerd van de beslissing van de consument-koper om de verkoopovereenkomst te herroepen. Afwerkingshop behoudt zich evenwel het recht voor te wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen van de consument-koper.
  3. 9.3.3. Desgevallend zal Afwerkingshop de aan de consument-koper verschuldigde bedragen verminderen met de bedragen die de consument-koper aan Afwerkingshop verschuldigd is, met in het bijzonder de kosten en vergoedingen zoals vermeld onder artikel 9.2.5. Het bedrag van de totale verkoopprijs zal in voorkomend geval door Afwerkingshop kunnen worden aangewend ter compensatie.
  4. 9.3.4. Tenzij anders overeengekomen, zal de terugbetaling uitgevoerd worden middels hetzelfde betaalmiddel als initieel gebruikt door de consument-koper en/of op de bankrekening van de consument-koper waarmee de betaling van de bestelling werd verricht. De consument-koper bezorgt Afwerkingshop daartoe de nodige en correcte gegevens.

10. Garantie

 1. 10.1. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek is Afwerkingshop jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de bestelde producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf voornoemde levering. Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken in de bestelde producten, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd.
 2. 10.2. De koper is verplicht om iedere levering onmiddellijk zorgvuldig en volledig te controleren bij ontvangst (hetzij bij afhaling, hetzij bij levering). Elk zichtbaar gebrek dient binnen de acht (8) kalenderdagen aan Afwerkingshop te worden gemeld per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is.
 3. 10.3. Elk gebrek aan overeenstemming of elk verborgen gebrek, zoals bedoeld in artikel 10.1 van de huidige algemene voorwaarden, moet aan Afwerkingshop per aangetekende brief worden gemeld binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen, bij gebreke waaraan de vordering van de koper in toepassing van artikel 1649bis e.v. en/of artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is.
 4. 10.4. De producten verkocht door Afwerkingshop vallen onder de eventuele conventionele waarborgen van de fabrikanten van de producten. Afwerkingshop biedt zelf geen bijkomende conventionele garantie aan.
 5. 10.5. Elke garantie vervalt wanneer de koper de door Afwerkingshop geleverde producten heeft verwerkt of gebruikt en de opgetreden schade is ontstaan door het verkeerd installeren of gebruiken van de producten.

11. Klachten

 1. 11.1. Eventuele klachten kunnen per e-mail worden overgemaakt aan de klantendienst van Afwerkingshop (info@afwerkingshop.be) of per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld onder artikel 2.1 van de huidige algemene voorwaarden.
 2. 11.2. Klachten moeten steeds melding maken van de nodige identificatiegegevens (naam en adres van de koper, geleverde producten, datum van bestelling, bestel- of factuurnummer, …) en een gedetailleerde motivering van de specifieke klacht omvatten.
 3. 11.3. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de koper kunnen bewijzen dat hij de geleverde producten zowel voor als na het ontdekken van het gebrek correct heeft bewaard (en onderhouden). Na het vaststellen van enig gebrek is de koper verplicht om het desbetreffende product niet meer te gebruiken, alsook al het mogelijke te doen teneinde verdere schade te vermijden.
 4. 11.4. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de koper de door Afwerkingshop geleverde producten niet heeft behandeld met de zorg die van een normaal, voorzichtige en vooruitziende koper verwacht mag worden.
 5. 11.5. Klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen de tien (10) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur op gemotiveerde wijze per e-mail aan de klantendienst van Afwerkingshop (info@afwerkingshop.be) of per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld onder artikel 2.1 van de huidige algemene voorwaarden. Tenzij in gevallen waarin de datum van ontvangst van de factuur duidelijk blijkt of de gevallen waarin de factuur per e-mail aan de koper werd toegezonden, wordt de factuur geacht ontvangen te zijn ten laatste drie dagen na factuurdatum.
 6. 11.6. Eventuele klachten schorten de opeisbaarheid van de facturen van Afwerkingshop evenwel niet op.
 7. 11.7. Afwerkingshop wijst de koper erop dat de Europese Commissie sedert 15 februari 2016 een nieuw ODR-platform (Online Dispute Resolution) heeft geopend. Dit platform kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr/. Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten. Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

12. Aansprakelijkheid

 1. 12.1. Afwerkingshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien zij niet voorafgaandelijk schriftelijk door de koper in gebreke werd gesteld om de vermeende tekortkoming binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 2. 12.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van Afwerkingshop middelenverbintenissen en dus geen resultaatsverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Afwerkingshop slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door bedrog. Afwerkingshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele andere fouten.
 3. 12.3. De eventuele aansprakelijkheid van Afwerkingshop (contractueel en buitencontractueel) is desgevallend in elk geval beperkt tot de bedragen waartoe zij per schadegeval verzekerd is, of in geval de verzekeraar geen tussenkomst verleent, het factuurbedrag van de producten waarvoor haar aansprakelijkheid wordt ingeroepen.
 4. 12.4. Afwerkingshop kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
 5. 12.5. Afwerkingshop zal bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor (niet-limitatief):
  • schade die voortvloeit uit slijtage of voor schade die voortvloeit uit een toepassing en/of het gebruik van de bestelde/verkochte producten dat niet in overeenstemming is met een normaal gebruik of met de gebruiks-, plaatsings-, reinigings- of onderhoudsvoorschriften van de fabrikant;
  • schade die veroorzaakt wordt door de ondeskundige montage van bestelde/verkochte producten door de koper en/of enige derde;
  • schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten, indien die schade niet alleen te wijten is aan dat gebrek, maar ook door een fout of nalatigheid van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is;
  • immateriële, indirecte of onrechtstreekse schade (zoals bijvoorbeeld: schade aan of vorderingen van derden, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van een opportuniteit/kans of enige gevolgschade veroorzaakt door de geleverde/verkochte producten);
  • schade die bijkomend ontstaat door het verder gebruik of de verdere toepassing door de koper nadat het gebrek reeds werd vastgesteld;
  • schade veroorzaakt door overmacht (cfr. artikel 13 van de huidige algemene voorwaarden).
 6. 12.6. Voor zover Afwerkingshop bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout of nalatigheid.
 7. 12.7. Elke aansprakelijkheid van Afwerkingshop is tevens uitgesloten wanneer de schade is veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de koper of een derde.
 8. 12.8. Onverminderd artikel 12.3, kan Afwerkingshop in ieder geval enkel gehouden worden tot (a) ofwel het opnieuw leveren van de desbetreffende producten, (b) ofwel de terugname van de desbetreffende producten met creditering van de prijs aan de koper ofwel (c) de creditering van de prijs aan de koper. Afwerkingshop houdt zich in voorkomend geval het recht voor om zelf te kiezen tussen voormelde opties (a), (b) of (c).

13. Overmacht

 1. 13.1. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan per aangetekend schrijven, per gewone post en/of per e-mail of enig ander communicatiemiddel op de hoogte, zonder ongerechtvaardigde vertraging, vanaf het moment waarop zij kennis heeft genomen van het voorval en de gevolgen ervan voor de uitvoering van haar verplichtingen. Partijen sluiten financiële overmacht uitdrukkelijk uit.
 2. 13.2. Afwerkingshop kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van uitstel of van niet-uitvoering van haar verbintenissen als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor Afwerkingshop dient te worden verstaan (niet-limitatief): oorlog, epidemieën/pandemieën, overheidsbeslissingen, brand, overstromingen, weers- en klimatologische omstandigheden, stakingen, inbeslagname, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, omstandigheden in de samenwerking met onderaannemers, (dreiging met) daden van terrorisme, product schaarste, prijsschommelingen, diefstal van de bestelde producten, dan wel andere daden van derden of gebeurtenissen die niet aan Afwerkingshop kunnen worden toegerekend en niet redelijkerwijze voorzienbaar en vermijdbaar waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, doch die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel onmogelijk maken, dan wel (al dan niet financieel) zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze voorzienbaar was.
 3. 13.3. In geval van overmacht kan Afwerkingshop naar eigen keuze, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal of vergoeding ten aanzien van Afwerkingshop: (i) de ontbrekende producten vervangen door een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (iii) de overeenkomst met de koper ontbinden (indien de uitvoering van de overeenkomst ingevolge de overmachtssituatie definitief onmogelijk is of deze gewijzigde omstandigheden het economische evenwicht tussen partijen zodanig verstoort dat de verplichtingen van Afwerkingshop onredelijk worden verzwaard); en/of (iv) de koper uitnodigen om de overeenkomst tussen de koper en Afwerkingshop te heronderhandelen met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst met gelijkaardige economische belangen en evenwichten.
 4. 13.4. Indien de situatie van overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

14. Rechtsverwerking

 1. 14.1. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door Afwerkingshop van enig recht dat haar toekomt of van de bepalingen van haar algemene voorwaarden, leidt geenszins tot rechtsverwerking.

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 15.1. Alle eventuele intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op alle door Afwerkingshop ontwikkelde, ter beschikking gestelde, (al dan niet op de website) afgebeelde en/of verkochte producten, rapporten, verslagen, offertes, brochures, foto’s, logo’s, teksten, namen, communicatie en andere documenten blijven desgevallend bij Afwerkingshop of haar leveranciers/onderaannemers. Deze kunnen niet door de koper worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afwerkingshop.
 2. 15.2. De koper verbindt zich ertoe alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Afwerkingshop en haar leveranciers of onderaannemers te eerbiedigen.

16. Gegevensbescherming

 1. 16.1. De koper geeft aan Afwerkingshop toelating om de door de koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening van Afwerkingshop, het onderhouden van de contracten, het regelen van de overeengekomen prestaties en het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Afwerkingshop aangeboden diensten en/of producten.
 2. 16.2. De koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de koper geen commerciële informatie van Afwerkingshop meer wenst te ontvangen, dient de koper Afwerkingshop hiervan op de hoogte te brengen.
 3. 16.3. Afwerkingshop verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens. De privacy policy van Afwerkingshop kan worden teruggevonden op de volgende website: www.afwerkingshop.be/klantenservice/privacy-policy. In deze verklaring vindt de koper welke gegevens Afwerkingshop verwerkt, waarom deze verwerkt worden en wat de rechten van de koper zijn in verband met persoonlijke gegevens en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.
 4. 16.4. Door de plaatsing en/of betaling van de bestelling, erkent de koper kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

17. Interpretatie

 1. 17.1. De titels van de bepalingen in de huidige algemene voorwaarden worden enkel opgenomen om er gemakkelijker naar te kunnen verwijzen en maken geen deel uit van de overeenkomst met Afwerkingshop met het oog op de interpretatie en de lezing ervan.
 2. 17.2. Indien een bepaling van de huidige algemene voorwaarden op verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd en bepaalde interpretaties leiden tot de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van de desbetreffende bepaling, dan dient aan zulke bepaling uiteraard een rechtsgeldige interpretatie te worden gegeven.

18. Deelbaarheid

 1. 18.1. De eventuele gedeeltelijke of volledige nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer bepalingen van de huidige algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid of toepassing van de overeenkomst met Afwerkingshop of de andere bepalingen van de huidige algemene voorwaarden in het gedrang.
 2. 18.2. In voorkomend geval zullen de koper en Afwerkingshop de nietige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling geheel of gedeeltelijk vervangen door een geldige bepaling met identieke economische gevolgen die zo dicht mogelijk aanleunt bij de initiële bedoeling ervan.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. 19.1. De contractuele relatie tussen de koper en Afwerkingshop wordt beheerst door het Belgisch recht.
 2. 19.2. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomsten tussen de koper en Afwerkingshop, kan naar keuze van de eiser worden gebracht: (i) voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders of (ii) voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.

20. Uitzonderingen en afwijkende bepalingen in geval van B2B-verkoop

20.1. Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 3.1 van de huidige algemene voorwaarden, zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden eveneens integraal van toepassing, maar dan met uitzondering van of afwijkingen/aanvullingen op de artikelen: 4.5, 7.1, 7.3, 7.7, 10.1, 10.2, 10.3, 11.7 19.1 en 19.2. In dat geval:
 • zijn de vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de fabrikant, invoerder of leverancier zijn aanbevolen catalogusprijs verhoogt of indien Afwerkingshop daartoe genoodzaakt wordt ingevolge een gerechtvaardigde reden, zoals (onder meer doch niet beperkt tot) extreme prijsschommelingen of product schaarste op de markt (artikel 4.5);
 • is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege Afwerkingshop (artikel 7.1). Overschrijding van een eventueel opgegeven leveringstermijn of -datum, geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden (artikel 7.3). Afwerkingshop levert redelijke inspanningen om de bestelde producten zo snel als mogelijk te leveren. Indien de bestelde producten niet meer voorradig zouden zijn en de levering daardoor kennelijk veel vertraging zou oplopen of onmogelijk is geworden, brengt Afwerkingshop de koper daarvan op de hoogte, waarna de koper de bestelling kosteloos zal kunnen annuleren en Afwerkingshop zal overgaan tot terugbetaling van de reeds door de koper uitgevoerde betalingen;
 • wordt artikel 7.7 aangevuld met de volgende zin:

  “Indien de koper de levering van de bestelde producten op een andere manier dan via de bezorgopties en transportmogelijkheden van Afwerkingshop wil laten plaatsvinden en Afwerkingshop zich daarmee akkoord kan verklaren, zijn de verzendkosten en alle kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van de koper. Het risico wordt tevens mee overgedragen van zodra de bestelde producten in ontvangst worden genomen door de transporteur die door de koper werd gekozen.”

 • heeft de koper geen herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 9;
 • worden artikels 10.1, 10.2 en 10.3 vervangen door de volgende bepaling:
  “Wettelijke garantie

  De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is. Elk verborgen gebrek moet aan Afwerkingshop per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen. Zichtbare gebreken moeten in elk geval per aangetekende brief aan Afwerkingshop gemeld worden binnen de 3 werkdagen vanaf de levering.”

 • wordt artikel 11.7 uitgesloten;
 • wordt artikel 19.1 vervangen door de volgende bepaling:

  “De contractuele relatie tussen de koper en Afwerkingshop wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.”

 • zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van SFIC (zie art. 2.1) uitsluitend bevoegd (artikel 19.2).

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden inclusief herroepingsformulier


BeCommerce keurmerk Afwerkingshop

Afwerkingshop.be is aangesloten bij BeCommerce

Afwerkingshop.be is aangesloten bij BeCommerce (bekijk hier het rapport). Als lid van BeCommerce onderschrijft en respecteert Afwerkingshop daarmee ook de onderstaande bepalingen.

Gedragscode BeCommerce
Afwerkingshop.be onderschrijft de gedragscode van BeCommerce en respecteert de daarbij behorende regelgeving. De gedragscode van BeCommerce is hier te raadplegen.

Preventie namaak
Afwerkingshop.be biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Let op: deze aanvulling is onderdeel van de richtlijnen van BeCommerce. Hoewel Afwerkingshop deze richtlijnen naleeft en respecteert, vormen deze juridisch geen onderdeel van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Afwerkingshop.