Beste klusser, tijdens het bouwverlof zijn er de volgende wijzigingen:   Wij blijven leveren!    Aangepaste openings- en sluitingstijden van onze Afhaalpunten

Privacy Policy & Cookiebeleid

Wij (‘Saint-Gobain Distribution’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Saint-Gobain Distribution beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website Afwerkingshop.be.

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
 • Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk over Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens diw ij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens (maar geen gevoelige data, zoals creditcard details);
 • taalkeuze;
 • functie;
 • bevoegdheden/rechten;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  1. marketingdoeleinden.
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 • op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

 

Grondslag(en):  Doeleinde: 
     
   Cont(r)act: 
B1  het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten. 
  
A, B1 of C  het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon. 
    
   Functioneren van en optimaliseren website:
B1  het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1  het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker. 
    
   Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 


Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Afwerkingshop.be. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Afwerkingshop.be heeft in overeenstemming met de Europese en Belgische privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

 • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
 • Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren.
 • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website/in onze app en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Ads en Datatrics.
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics & Hotjar.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
 • Het faciliteren van speciale acties (spaaracties, wedstrijden, campagnes, prijsvragen en/of promotionele kansspelen).
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het afhandelen van vragen, klachten, reparaties en garanties in samenwerking met externe callcenters en soms onze leveranciers. Gegevens over vragen, klachten, reparaties en garanties worden door deze externe callcenters verwerkt.
 • Partijen die artikelen repareren
 • BKR-toetsing en -registratie in samenwerking met Stichting BKR.
 • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen.
 • Payment Provider

 

Uw persoonsgegevens kunnen door Afwerkingshop.be worden verstrekt aan:

 • Distributie- en logistieke partners: om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met logistieke partners, zoals PostNL , BPost en Dynalogic. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.
 • Andere externe dienstverleners: wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
 • De overheid: soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Uw persoonsgegevens kunnen door Afwerkingshop.be ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen van Afwerkingshop.be in België voor marketingdoeleinden. 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan Afwerkingshop.be.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Afwerkingshop.be te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@afwerkingshop.be, of per post: 

Afwerkingshop.be

Vaartdijk 71

3018 Leuven

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@afwerkingshop.be. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Afwerkingshop.be gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Afwerkingshop.be heeft in overeenstemming met de Europese en Belgische privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics verwerkt niet het volledig IP-adres en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door Afwerkingshop.be worden geplaatst.

Functionele cookies

Afwerkingshop gebruikt functionele cookies om u de beste ervaring op onze webshop te geven. Met deze cookies zorgen we ervoor dat de website op een goede wijze functioneert. Bovendien plaatsen we ook een aantal noodzakelijke securitycookies. Deze cookies zijn puur gericht op een goede functionaliteit van de webshop en verwerken daarmee weinig tot geen privacygevoelige informatie.

Cookie naam Provider Omschrijving & doel Type Verlooptermijn
form_key afwerkingshop.be Noodzakelijke securitycookie die een random sleutel toevoegd aan alle verzonden webformulieren om de data te beschermen van Cross-Site Request Forgery (CSRF). HTTP 24 uur
guest-view afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie dat de Order ID opslaat die gasten gebruiken om hun bestelstatus op te vragen. HTTP Duur van de sessie
incaps_ses_* afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie i.v.m. security via Incapsula DDoS Protection & WAF: hiermee worden HTTP requests gekoppeld aan een bepaalde sessie. HTTP Duur van de sessie
JSESSIONID nr-data.net Noodzakelijke cookie om de status van gebruikers te onthouden bij meerdere pagina verzoeken. HTTP Duur van de sessie
login_redirect afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie die de laatste pagina onthoudt voordat de gebruiker is ingelogd. HTTP Duur van de sessie
mage-cache-sessid afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie die, afhankelijk van de waarde, het opruimen van lokale opslag in gang zet. HTTP 24 uur
mage-cache-storage afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie voor de lokale opslag van specifieke bezoekerscontent die ecommerce functionaliteiten mogelijk maakt. HTML 24 uur
mage-cache-storage-section-invalidation afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie die de lokale opslag forceert van specifieke contentsecties ("pre-loading"). Daarmee wordt de laadtijd op de website geoptimaliseerd. HTML 24 uur
mage-cache-timeout afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie voor cachefunctionaliteiten. HTML 24 uur
mage-messages afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie om foutmeldingen te traceren en andere notificaties die aan de gebruiker worden getoond. HTTP 365 dagen
persistent_shopping_cart afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie die de sleutel (ID) van een bestaande winkelwagen opslaat, zodat de producten in de winkelwagen kunnen worden hersteld voor anonieme bezoekers. HTTP 1 maand
PHPSESSID afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie voor het functioneren van de website. Met deze sessiecookie wordt een gebruikerssessie tot stand gebracht en worden statusgegevvens doorgegeven. HTTP Duur van de sessie
product_data_storage afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie die productdata opslaat gerelateerd aan recent bekeken of vergeleken producten HTTP 24 uur
rc::a google.com Noodzakelijke cookie om onderscheid te maken tussen mensen en bots. HTML Maximaal 2 jaar
rc::c google.com Noodzakelijke cookie om onderscheid te maken tussen mensen en bots. HTML Maximaal 2 jaar
section_data_ids afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie die klantspecifieke informatie opslaat gerelateerd aan de acties van de bezoeker, zoals checkout informatie. HTTP Duur van de sessie
test_cookie doubleclick.net Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. HTTP 24 uur
visid_incap_* afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie i.v.m. security via Incapsula DDoS Protection & WAF: deze cookie verbindt sessies aan specifieke bezoekers, zodat gebruikers geïdentificeerd kunnen worden die al eerder Incapsula hebben bezocht. HTTP 365 dagen
X-Magento-Vary afwerkingshop.be Noodzakelijke cookie om de performance van de website te verbeteren via Varnish cache. Hiermee wordt de context van de HTTP laag overgebracht (zoals producten in de winkelwagen, wel/niet ingelogd zijn, klantgroep, btw-instellingen. etc). Wordt gebruikt om te constateren dat de versie van een pagina die door de gebruiker wordt opgevraagd veranderd is. Hiermee kunnen dus verschillende versies van dezelfde pagina opgeslagen worden in cache (zoals Varnish, waar Afwerkingshop.be gebruik van maakt). HTTP 29 dagen

Analytische cookies

Afwerkingshop gebruikt analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Afwerkingshop.be gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics, Google Optimize, Hotjar, Facebook & Datatrics. Afwerkingshop.be heeft in overeenstemming met de Europese en Belgische privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met deze partijen. Deze cookies zijn gericht op het inzichtelijk brengen van gebruik- en bezoekstatistieken op de webshop en verwerken daarmee weinig tot geen privacygevoelige informatie.

Google Analytics & Optimize

Afwerkingshop maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over het gebruikers- & surfgedrag op de webshop. Hiermee meten we onder meer het aantal bezoekers, de bron van waaruit iemand naar de webshop wordt verwezen, hoeveel pagina's er worden bekeken en op welke pagina gebruikers afhaken. Google Optimize wordt gebruik voor A/B-tests om te kijken welke versie van een bepaalde pagina of functionaliteit het beste presteert. Hiervoor worden gebruikers aan een bepaalde variant van het experiment toegekend. Middels deze cookies wordt de variant waaraan deze gebruikers (geanonimiseerd) zijn toegekend onthouden. Google Analytics & Optimize verwerken niet het volledig IP-adres en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

Hotjar

Afwerkingshop maakt gebruik van Hotjar om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over het gebruikers- & surfgedrag op de webshop. Hiermee worden onder andere heatmaps gecreëerd van pagina's op de webshop, waarmee interacties als muisbewegingen, scroll- & klikgedrag in beeld worden gebracht. Daarnaast maken we gebruik van Hotjar om geanonimiseerde gebruikersonderzoeken te houden. Ook Al interactieve polls op de webshop, om hiermee de mening van bezoekers inzichtelijk te krijgen of gebruikersproblemen op te sporen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Hotjar. Wenst u dat Hotjar op geen enkele website gegevens van u verzameld? Volg dan de stappen op de Do Not Track pagina van Hotjar.

Facebook

Afwerkingshop maakt gebruik van een Facebook cookie om te herleiden of een websitebezoeker is binnengekomen via een door Afwerkingshop geplaatste advertentie op Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Facebook.

Datatrics

Afwerkingshop maakt gebruik van Datatrics om u de cookieconsent te tonen en om u een persoonlijke ervaring op de webshop te geven op basis van geanonimiseerd gebruikersgedrag. Hiertoe worden gegevens verzameld over gebruikers- en surfgedrag en gecategoriseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Datatrics.

Lijst met analytische cookies

Cookie naam Provider Service Omschrijving & doel Type Verlooptermijn
__utma afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. De cookie wordt gecreëerd als er nog geen __utma cookies bestaan en wordt geüpdatet iedere keer dat er data naar Google Analytics wordt verzonden. HTTP 2 jaar na instellen/update
__utmb afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt gecreëerd als er nog geen __utmb cookies bestaan en wordt geüpdatet iedere keer dat er data naar Google Analytics wordt verzonden. HTTP 30 minuten na instellen/update
__utmt afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om de request rate te verlagen. Vergelijkbaar met _dc_gtm_* cookie. HTTP 10 minuten
__utmv afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om variabele data op gebruikersniveau op te slaan. De cookie wordt gecreëerd als de _setCustomVar methode wordt gebruikt en wordt geüpdatet iedere keer dat er data naar Google Analytics wordt verzonden HTTP 2 jaar na instellen/update
__utmz afwerkingshop.be Google Analytics Slaat de bron van het verkeer of de campagne op, waarmee duidelijk wordt hoe de gebruiker de website heeft bereikt. De cookie wordt automatisch gecreëerd en wordt geüpdatet iedere keer dat er data naar Google Analytics wordt verzonden. HTTP 6 maanden na instellen/update
_dc_gtm_* afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om de request rate te verlagen. Vergelijkbaar met _gat_* cookie. HTTP 1 minuut
_fbc afwerkingshop.be Facebook Wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een pagina van Afwerkingshop.be arriveert via een Facebook-advertentie, waarbij de URL de identifier "fbclid" bevat. HTTP 3 maanden
_ga* afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. HTTP Maximaal 2 jaar
_gaexp afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gebruikt om te bepalen of een gebuiker tot een experiment van Google Optimize behoort of niet, en de verloopdatum van experimenten waar de gebruiker aan is toegekend. HTTP 90 dagen (of duur van experiment)
_gat_* afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om de request rate te verlagen. Vergelijkbaar met _dc_gtm_* cookie. HTTP 1 minuut
_gid afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. HTTP 24 uur
_hjAbsoluteSessionInProgress afwerkingshop.be Hotjar Wordt gebruikt om de eerste paginaweergave van een gebruiker te detecteren, oftewel de start van een sessie. HTTP 30 minuten
_hjCachedUserAttributes afwerkingshop.be Hotjar Slaat gebruikersattributen op die via de Hotjar Identify API zijn verzonden, wanneer de gebruiker niet in de database voorkomt. Verzamelde attributen worden alleen opgeslagen op Hotjar servers als de gebruiker interacteert met een Hotjar Feedback tool. De cookie wordt gebruikt al dan niet bij de aanwezigheid van een Feedback tool. HTTP Duur van de sessie
_hjClosedSurveyInvites afwerkingshop.be Hotjar Wordt ingesteld als een gebruiker interacteert met een externe onderzoekslink. Zorgt ervoor dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al aan de gebruiker is getoond. HTTP 365 dagen
_hjDonePolls afwerkingshop.be Hotjar Wordt ingesteld als een gebruiker een onderzoek (“poll”) op de website voltooid. Zorgt ervoor dat ditzelfde onderzoek niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld. HTTP 365 dagen
_hjFirstSeen afwerkingshop.be Hotjar Identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker. Zo kunnen we onderscheid maken tussen nieuwe gebruikers en terugkerende gebruikers. HTTP Duur van de sessie
_hjid afwerkingshop.be Hotjar Wordt geplaatst als een gebruiker voor de eerste keer op een pagina van Afwerkingshop.be landt. Deze cookie zorgt ervoor dat verdere verzoeken binnen dezelfde site ook daadwerkelijk aan dezelfde gebruiker worden toegekend. HTTP 365 dagen
_hjIncludedInPageviewSample afwerkingshop.be Hotjar Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker binnen het datamonster valt dat gedefinieerd wordt door het gedefinieerde limiet in paginaweergaven van Afwerkingshop.be. HTTP 30 minuten
_hjIncludedInSessionSample afwerkingshop.be Hotjar Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker binnen het datamonster valt dat gedefinieerd wordt door het gedefinieerde dagelijkse limiet in sessies van Afwerkingshop.be. HTTP 30 minuten
_hjLocalStorageTest afwerkingshop.be Hotjar Checkt of de Hotjar Tracking Code lokale opslag kan gebruiken. De opgeslagen data heeft geen verlooptermijn, maar wordt bijna meteen verwijderd nadat ze zijn gecreëerd. HTTP <100ms
_hjMinimizedPolls afwerkingshop.be Hotjar Wordt geplaatsts als een gebruiker een onderzoek op de website minimaliseert. Zorgt ervoor dat dit onderzoek ook geminimaliseerd blijft als de gebruiker door de webshop navigeert. HTTP 365 dagen
_hjRecordingLastActivity afwerkingshop.be Hotjar Wordt opgeslagen in de Sessieopslag in tegenstelling tot cookies. Deze wordt geüpdatet als een opname wordt gestart en wanneer de data door de WebSocket is verzonden (de gebruiker triggert een gebeurtenis die door Hotjar wordt opgenomen). HTML Duur van de sessie
_hjSession_* afwerkingshop.be Hotjar Bevat de huidige data van de sessie op Afwerkingshop.be. Deze cookie zorgt ervoor dat verdere verzoeken binnen deze sessie ook daadwerkelijk aan deze sessie worden toegekend. HTTP 30 minuten
_hjSessionRejected afwerkingshop.be Hotjar Als deze cookie aanwezig is, wordt deze, wanneer de verbinding tussen de sessie en Hotjars WebSocket is afgewezen als gevolg van een overbelasting van de server, ingesteld op “1” voor de duur van een gebruikerssessie. HTTP Duur van de sessie
_hjSessionResumed afwerkingshop.be Hotjar Wordt geplaatst als na verbindingsprobleem met de servers van Hotjar de verbinding met de sessie/recording is hersteld. HTTP Duur van de sessie
_hjSessionTooLarge afwerkingshop.be Hotjar Zorgt ervoor dat Hotjar stopt met het verzamelen van data als de sessie te groot wordt. Deze wordt automatisch ingezet door een signaal vanuit Hotjars WebSocket server als de sessiegrootte de limiet overschrijdt. HTTP Duur van de sessie
_hjSessionUser_* afwerkingshop.be Hotjar Wordt geplaatst als een gebruiker voor de eerste keer op een pagina van Afwerkingshop.be landt. Deze cookie zorgt ervoor dat verdere verzoeken binnen dezelfde site ook daadwerkelijk aan dezelfde gebruiker worden toegekend. HTTP 365 dagen
_hjShownFeedbackMessage afwerkingshop.be Hotjar Wordt geplaatst als een gebruiker een Feedback widget minimaliseert of voltooid. Zorgt ervoor dat de Feedback widget geminimaliseerd wordt geladen als de gebruiker naar een andere pagina navigeert waar deze widget getoond moet worden. HTTP 365 dagen
_hjTLDTest afwerkingshop.be Hotjar Helpt bij het bepalen om gebruik te maken van het meest generieke cookiepad , in plaats van de hostnaam van de pagina. Betekent ddat cookies gedeeld kunnen worden over subdomeinen (indien toepasselijk). Na deze checkt wordt de cookie verwijderd. HTTP Duur van de sessie
_hjUserAttributesHash afwerkingshop.be Hotjar Gebruikersattributen die via de Hotjar Identify API worden verzonden worden gecached voor de duur van de sessie. HTTP Duur van de sessie
_hjViewportId afwerkingshop.be Hotjar Slaat de schermafmetingen en resolutie op van de gebruiker. HTTP Duur van de sessie
_opt_awcid afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gebruikt voor campagnes toegeschreven aan Google Ads Klant ID's. HTTP 24 uur
_opt_awgid afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gebruikt voor campagnes toegeschreven aan Google Ads Advertentiegroep ID's. HTTP 24 uur
_opt_awkid afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gebruikt voor campagnes toegeschreven aan Google Ads Criteria ID's. HTTP 24 uur
_opt_awmid afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gebruikt voor campagnes toegeschreven aan Google Ads Campagne ID's. HTTP 24 uur
_opt_expid afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gecreëerd als een doorverwijs-experiment wordt gebruikt. Het zorgt voor de opslag van het experiment ID, de variant ID en de verwijzing naar de pagina die wordt doorverwezen. HTTP 10 seconden
_opt_utmc afwerkingshop.be Google Optimize Wordt gebruikt om de laatste utm_campaign parameter (een manier om de campagne te herleiden van waaruit een bezoeker op Afwerkingshop.be terecht is gekomen) op te slaan. HTTP 24 uur
_pk_id.* afwerkingshop.be Datatrics Wordt gebruikt om een uniek ID van een gebruiker op te slaan. HTTP 2 jaar
_pk_ref.* afwerkingshop.be Datatrics Wordt gebruikt om attributie-informatie op te slaan die de verwijzer in eerste instantie heeft gebruikt om de website te bezoeken (zoals UTM-informatie en bron). HTTP 6 maanden
_pk_ses.* afwerkingshop.be Datatrics Wordt gebruikt om een uniek ID van een sessie op te slaan. HTTP 30 minuten
collect google-analytics.com Google Analytics Wordt gebruikt om data over het gedrag en apparaat van de gebruiker naar Google Analytics te sturen. Hiermee worden gebruikers over verschillende apparaten en marketingkanalen getraceerd. Pixel Duur van de sessie
https://*.*/ tr.datatrics.com Datatrics Wordt gebruikt om statistische gegevens over gebruikersgedrag op de website te registreren. Wordt gebruikt voor interne analyse. Pixel Duur van de sessie
PIWIK_SESSID api.datatrics.com Datatrics Wordt gebruikt om de status van een gebruikerssessie te bewaren over meerdere paginaverzoeken. HTTP Duur van de sessie

Marketing & Tracking cookies

Afwerkingshop gebruikt marketing en tracking cookies om bij te houden welk gedrag u op we webshop vertoont, en op basis daarvan relevante en/of gepersonaliseerde content en/of advertenties te tonen.

Adobe

Afwerkingshop maakt gebruik van Adobe als onderdeel van het e-commerceplatform om op basis van vergeleken en bekeken producten relevantie content aan de gebruiker te tonen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Adobe.

Google Analytics & Ads

Afwerkingshop maakt gebruik van Google Analytics & Google Ads om aan de hand van gebruikers- en gedragstatistieken relevante advertenties te tonen op basis van retargeting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

Hotjar

Afwerkingshop maakt gebruik van Hotjar om gegevens te verzamelen over individueel gedrag op de webshop op basis van schermrecordings. We willen benadrukken dat via deze opnames nooit gevoelige data (zoals creditcard gegevens) worden opgeslagen door de servers van Hotjar. Ook hebben de webshopbeheerders hier geen inzicht in. We gebruiken Hotjar ook voor marketing en trackingdoeleinden; zie hiervoor de sectie "Marketing & Tracking cookies". Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Hotjar. Wenst u dat Hotjar op geen enkele website gegevens van u verzameld? Volg dan de stappen op de Do Not Track pagina van Hotjar.

Facebook

Afwerkingshop maakt gebruik van een Facebook cookie om te relevante Facebookadvertenties te tonen aan de gebruiker. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Facebook.

Datatrics

Afwerkingshop maakt gebruik van Datatrics om u een persoonlijke ervaring op de webshop en via andere marketingplatforms te bieden door gepersonaliseerde content te tonen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Datatrics.

Lijst met marketing en tracking cookies

Cookie naam Provider Service Omschrijving & doel Soort Verlooptermijn
__utmvc afwerkingshop.be Google Analytics Wordt gebruikt om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen over meerdere website. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. HTTP 24 uur
_fbp afwerkingshop.be Facebook Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen unieke gebruikers. Daarmee kan Facebook haar advertentieproducten via derde partijen aanbieden. HTTP 3 maanden
_gcl_au afwerkingshop.be Google AdSense Wordt gebruikt om conversies te koppelen aan advertenties en campagnes in Google Ads. HTTP 3 maanden
_hjRecordingEnabled afwerkingshop.be Hotjar Wordt geplaatst als Hotjar een opname maakt van je sessie. De cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en advertenties te optimaliseren aand de hand van bezoekersdata van meerdere websites. HTML Duur van de sessie
ads/ga-audiences google.com Google Ads Wordt gebruikt om bezoekers te stimuleren om daadwerkelijke klanten te worden, gebaseerd op het online gedrag van de gebruiker over meerdere websites. Pixel Duur van de sessie
datatrics_customData afwerkingshop.be Datatrics Wordt gebruikt om data te verzamelen over gebruikersgedrag vanaf meerdere websites, met als doel om relevantere advertenties te presenteren. HTML Maximaal 2 jaar
fr facebook.com Facebook Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen unieke gebruikers. Daarmee kan Facebook haar advertentieproducten via derde partijen aanbieden. HTTP 3 maanden
IDE doubleclick.net Google DoubleClick Wordt gebruikt om acties van gebruikers te registeren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder. Dit heeft als doel om de effectieviteit van een advertentie te meten om om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. HTTP 365 dagen
pagead/1p=user-list/* google.com Google Ads Wordt gebruikt om te traceren of gebruikers interesse hebben getoond in specifieke producten of gebeurtenissen over meerdere websites. Ook detecteert deze cookie hoe de gebruiker tussen de websites navigieert. Het wordt gebruikt om de meting van advertentie-opbrengsten in kaart te brengen en faciliteert betalingen voor commissies tussen naar elkaar verwijzende websites. Pixel Duur van de sessie
recently_compared_product afwerkingshop.be Adobe Cookie om product ID's van recent vergeleken producten op te slaan. Deze informatie wordt gebruikt om geralteerde producten te promoten en advertenties te optimaliseren. HTML 24 uur
recently_compared_product_previous afwerkingshop.be Adobe Cookie om product ID's van eerdere recent vergeleken producten op te slaan voor makkelijke navigatiedoeleinden. HTML 24 uur
recently_viewed_product afwerkingshop.be Adobe Cookie om product ID's van recent bekeken producten op te slaan. HTML 24 uur
recently_viewed_product_previous afwerkingshop.be Adobe Cookie om product ID's van eerdere recent bekeken producten op te slaan voor makkelijke navigatiedoeleinden. HTML 24 uur
tr facebook.com Facebook Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen unieke gebruikers. Daarmee kan Facebook haar advertentieproducten via derde partijen aanbieden. Pixel Duur van de sessie

 

Andere partijen zijn:

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website: 

 

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy- & Cookiebeleid:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Afwerkingshop.be:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren: 

 • per e-mail: info@afwerkingshop.be
 • per post: Afwerkingshop.be, Vaartdijk 71, 3018 Leuven
 • telefonisch: 0479 79 70 70

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 26 april 2022.

Deze privacy policy werd opgesteld met inachtname van de General Data Protection Regulation (GDPR).